پرش لینک ها

اجرای‌ عملیات مکانیکال، الکتر یکال و سیویل‌ سکتورهای‌ ساختمان های‌ اداری‌ و مهندسی‌ پالایشگاه نفت‌ ستاره خلیج‌ فارس

کارفرما: گروه تخصصی‌ شهید رجایی‌ و شرکت‌ فرادست‌ انرژی‌ فلات